B C Ç D E Ə F G H İ

J K L M N O Ö P Q

R S Ş T U Ü V X Y Z

Absorbsiya

Aqreqasiya

Aqreqat halı

Ağardıcı əhəng

Adgeziya

Adsorbsiya

Aerozol

Aktiv kompleks

Aktiv kömür

Aktivləşdirici qrup

Aktivləşmə enerjisi

Aktivləşmiş kompleks

Aktinometriya

Alkoqolyat ion

alfa hissəcik

Allotropiya

Amalqama

Amorf halı

Anabolizm

Analiz

Anqstrem

Anion

Anomer C atomu

Assosiasiya

Atom

Avoqadro ədədi

---BAŞA QAYIT---

Barmaq izləri oblastı

Bimolekulyar reaksiya

Bucaq gərginliyi

---BAŞA QAYIT---

Dalğa uzunluğu

Daxili orbital kompleksləri

Delokallaşmış rabitə

Denaturasiya

Desublimasiya

Dehidratlaşma

Dipol

Dipol momenti

Disimmetrik molekul

Dissosiasiya

Donor atom

Dönər proses

---BAŞA QAYIT---

Ekzotermik reaksiya

Ekstraksiya

Elastomer

Elektromənfilik

Elektron buludu

Elektron

Elektron həyəcanlanması

Elektrofil

Elektrofil birləşmə

Element

Emissiya

Endotermik reaksiya

Entalpiya

---BAŞA QAYIT---

Faza

---BAŞA QAYIT---

Xelat effekti

Xirallıq

Xromoforlar

---BAŞA QAYIT---

Hibridləşmə

Hidratlar

---BAŞA QAYIT---

İdeal qaz

İzobarlar

İON

İzotop

İzomerlər

İzotop mübadiləsi

İzotron nüvələr

İngibitor

İnert komplekslər

İnduksiya periodu

İnversiya mərkəzi

İntermediat

İstilik tutumu

İzomorf əvəzetmə

---BAŞA QAYIT---

Yanma istiliyi

Yarımparçalanma dövrü

meta- yönəldici

orto- para- yönəldici

---BAŞA QAYIT---

Kataliz

Katalizator

Kation

Kvant mexanikası

Kimyəvi xassə

Kimyəvi reaksiya

Kimyəvi rabitə

Kimyəvi element

Koaqulyasiya

Koalessensiya

Koaservasiya

Konyuqəetmə

Konyuqəetmə enerjisi

Konqruent qəfəslər

Konproporsiyalaşma

Kontakt atomu

Koordinasiya

Koferment

Koferment A

Körpü rabitəsi

Kristal

Krioskopik sabit

Kristal qəfəsin enerjisi

Kumuləolunmuş ikiqat rabitələr

---BAŞA QAYIT---

Lakrimator

Liqand

---BAŞA QAYIT---

Maddə

Molekul

Maye kristal

Mezomer effekti

Mərkəzi atom

Məhlul

Məhlul pH

Mikrodalğa

Mineral

Mitsellər

Mol

Molekuldaxili H rabitəsi

Molekulyar ion

Molekulyar kristallar

Molekulyar orbital

Molekulun sərbəstlik dərəcəsi

Monomolekulyar reaksiya

---BAŞA QAYIT---

Neytron

Nisbi atom (molekul) kütləsi

Nitrolaşma

Nuklerfil

Normal rəqslər

Nüvə

Nüvələr arası bucaqlar

Nüvə reaksiyaları

---BAŞA QAYIT---

Optiki aktivlik

Orbital radiusu

Orbital

---BAŞA QAYIT---

Paramaqnetizm

Paramaqnit komplekslər

Parsial təzyiq

Peptid

Peroksid

Perturşu

Piroliz

Pozitron

Polimer

Polyar rabitə

Potensial enerji

Promotorlaşma

Promotor

Proton

Protonlaşmış rabitə

---BAŞA QAYIT---

qamma şüalar

Qələvilər

---BAŞA QAYIT---

Rabitə

Rabitə enerjisi

Rabitə uzunluğu

Rabitənin tərtibi

Radikal

Radikal inisiatoru

Radikal ingibitoru

SN1- reaksiyalar

SN2- reaksiyalar

SNi- reaksiyalar

Rezonans

---BAŞA QAYIT---

Solvatlaşma

Sublimasiya

Substrat

Super turşu

---BAŞA QAYIT---

Tautomerlər

Termistor

Terpen

---BAŞA QAYIT---

Vakant orbital

Valent elektronları

Valentlik

Van-der-Vaals radiusu

Visinal

---BAŞA QAYIT---

Zəiflədici orbital

Zəncirvari reaksiyalar

Zollar

Zinin reaksiyası

---BAŞA QAYIT---