Duzları adlandırarkən əvvəlcə metalın, sonra isə turşu qalığının adı deyilir. Məsələn, Na2SO4 - natrium-sulfat.
    Duzu əmələ gətirən metal dəyişən oksidləşmə dərəcəsinə malik olduqda metalın adından sonra onun oksidləşmə dərəcəsi deyilir. Məsələn, Fe2(SO4)3 - dəmir (III) sulfat.
    Turş duzları adlandırarkən metalın adından sonra duzda bir hidrogen atomu varsa - hidro, iki hidrogen atomu varsa - dihidro sözü deyilir. Məsələn,
    Ca(H2PO4)2 - kalsium-dihidroortofosfat
    Əsasi duzları adlandırarkən əvvəlcə metalın adı, sonra əgər duz molekulunda bir hidroksil qrupu varsa - hidrokso, ikisi varsa - dihidrokso sözü və nəhayət turşu qalığının adı deyilir. Məsələn, Al(OH)Cl2 - Alüminium-hidroksoxlorid.
    İkiqat duzları adlandırarkən, əvvəlcə ardıcıl olaraq metal atomlarının adı, sonra isə turşu qalığının adı deyilir. Məsələn, KAl(SO4)2 - kalium-alüminium-sulfat.
    Qarışıq duları adlandırarkən, əvvəlcə metalın adı, sonra isə ardıcıl olaraq turşu qalıqlarının adları deyilir. Əgər duzda həm oksigenli, həm də oksigensiz turşu qalıqları varsa, onda metalın adından sonra əvvəlcə oksigensiz, sonra isə oksigenli turşu qalığının adı deyilir. Məsələn, CaCl(OCl) - kalsium-xlorid-hipoxlorit
    Duzları onların texniki və tarixi adları ilə də adlandırırlar. Məsələn, NaCl - xörək duzu, K2CO3 - potaş və s.
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png