Duzlar metal atomlarından və turşu qalıqlarından ibarət olan mürəkkəb maddələrdir.
    Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinə əsasən su məhlullarda dissosiasiya edərkən metal kationları və turşu qalığı anionları əmələ gətirən elektrolitlərə duzlar deyilir:
    KCl → K+ + Cl¯;    Na3PO4 → 3 Na+ + PO43 ¯
    Tərkibindən asılı olaraq duzlar aşağıdakı növlərə bölünür: normal, turş, əsasi, ikiqat, qarışıq, kompleks duzlar.
    Turşu molekulunda hidrogen atomlarının hamısının metal atomları ilə əvəz olunmasından alınan duzlara orta və ya normal duzlar deyilir:
    Na3PO4, Al(NO3)3 və s.
    Turşu molekulunda hidrogen atomlarının bir qisminin metal atomları ilə əvəz olunmasından alınan duzlar turş duzlar (hidroduzlar) adlanır.
    Na2HPO4, Ca(HS)2 və s.
    Tərkibində metal ionları və turşu qalığından başqa hidroksid qrupu olan duzlar əsasi duzlar (hidroksoduzlar) adlanır:
    Mg(OH)Cl, Fe(OH)2Cl və s.
    Turşu molekulunda hidrogen atomlarının iki müxtəlif metal atomları (həmçinin NH4+ ionu ilə) ilə əvəz olunmasından alınan duzlara ikiqat duzlar deyilir:
    NaKCO3, KAl(SO4)2 və s.
    Metal atomunun eyni vaxtda iki müxtəlif turşunun hidrogen atomlarını əvəz etməsi nəticəsində əmələ gələn duzlara qarışıq duzlar deyilir:
    CaCl(OCl), BaCl(NO3) və s.
    Kristal qəfəsinin düyün nöqtələrində kompleks ionlar saxlayan duzlara kompleks duzlar deyilir:
    K3[Fe(Cn)6], Fe3[Fe(Cn)6]2 və s.
    Duzların adlandırılması
    Duzların alınması
    Duzların xassələri
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png