Turşuların bir qismi suda yaxşı həll olan rəngsiz mayelərdir. Məsələn, H2SO4, HNO3 və s. Bəzi turşular isə adi şəraitdə bərk halda olur: H3PO4, H3BO3, HPO3. Metasilikat turşusu (H2SiO3) suda praktik olaraq həll olmur.
1. Turşular indikatorların rəngini dəyişir: bənövşəyi lakmusu qırmızı, narıncı metiloranjı çəhrayı rəngə boyayır.
2. Turşular metallarla qarşılıqlı təsirdə olur:
a) Elektrokimyəvi gərginlik sırasında hidrogendən solda yerləşən metallar turşulardan (nitrat və qatı sulfat turşusundan başqa) hidrogeni sıxışdırıb çıxarır;
    2HCl + Fe → FeCl2 + H2;    H2SO4(duru) + Zn → ZnSO4 + H2
b) Elektrokimyəvi gərginlik sırasında hidrogendən sağda yerləşən metallar hidrogeni turşulardan sıxışdırıb çıxarmır; nitrat və qatı sulfat turşusundan başqa turşularla qarşılıqlı təsirdə olmur.
c) Pt və Au "çar arağı"nda (zərhəl də adlandırılır - 1mol HNO3 + 3mol HCl) həll olur.
3. Turşular əsasi oksidlərlə qarşılıqlı təsirdə olur.
4. Turşular amfoter oksidlərlə qarşılıqlı təsirdə olur.
    Axırıncı iki reaksiya üçün oksidlərin kimyəvi xassələri bölməsinə baxın.
5. Turşular əsaslarla neytrallaşma reaksiyasına daxil olur.
6. Turşular ammonyakla qarşılıqlı təsirdə olur.
    H2SO4 + NH3 NH4HSO4; NH4HSO4 + NH3 → (NH4)2SO4
7. Turşular bəzi duzlarla qarşılıqlı təsirdə olur.
8. Bəzi turşular qeyri-metallarla qarşılıqlı təsirdə olur.
    4HNO3(qatı) + C → CO2 + 2H2O + 4NO2
    Axırıncı iki bəndin reaksiyaları üçün turşuların alınması bölməsinə baxın.
9. Oksigenli turşular qızdırıldıqda suya və turşu oksidinə parçalanır. Bu haqda oksidlərin alınması bölməsində yazılıb.
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png