Metal atomu ilə əvəz oluna bilən Hidrogen atomlarından və turşu qalığından ibarət olan mürəkkəb maddələrə turşular deyilir.
    Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinə əsasən dissosiasiya zamanı kation kimi yalnız hidrogen ionu əmələ gətirən elektrolitlərə turşu deyilir.
    Turşular tərkibinə, əsaslığına və qüvvətliliyinə görə təsnif edilir.
    Tərkibinə görə turşular iki qrupa bölünür: oksigensiz və oksigenli.
    Oksigensiz turşular: HF, HCl, HBr, H2S, HCN və s.
    Dövri sistemin VI və VII qrup qeyri-metallarının hidrogenli birləşmələrinin suda məhlulları oksigensiz turşuların nümayəndələridir.
    Oksigenli turşular: HNO3, H2SO4, H3PO4 və s
    Turşuların tərkibindəki metalla əvəz oluna bilən hidrogen atomlarının sayı turuların əsaslığını və turşu qalığının valentliyini göstərir.
    Əsaslığına görə turşular birəsaslı (HF, HCl, HNO3, HCOOH və s.), ikiəsaslı (H2SO4, H2S, H2C2O4 və s.), üçəsaslı (H3BO2, H3PO4 və s.) və dördəsaslı (H4P2O4 və s.) olur.
    Turşuların qüvvətliliyi onların su məhlullarında əmələ gələn hidrogen ionlarının qatılığı, yəni dissosiasiya dərəcəsi ilə müəyyən edilir. Qüvvətliliyinə görə turşular qüvvətli, orta qüvvətli və zəif turşulara bölünür.
    HClO4, H2SO4, HJ, HBr, HCl, HNO3 - qüvvətli
    HPO3, H3PO4, H2SO3, HF - orta qüvvətli
    H2CO3, HClO, H2S, H2SiO3 - zəif
    Turşuların adlandırılması
    Turşuların alınması
    Turşuların xassələri
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png