Suda həll olmayan bəzi əsasların rəngi müxtəlifdir. Məsələn: Cu(OH)2 - mavi, CuOH - sarı, Fe(OH)2 - yaşıl, Fe(OH)3 - qonur. Suda həll olmayan əsaslar indiqatorların rəngini dəyişmir. Qələvilər adi şəraitdə ağ rəngli bərk maddələrdirlər. Bütün qələvilər sabun kimi sürüşkəndir, suda həll olduqda rəngsiz məhlul əmələ gətirir.Qələvilər indiqatorların rəngini dəyişir. Amfoter hidroksidlər suda pis həll olur.
1. Qələvi məhlulu indikatorların rəngini dəyişdirir; bənövşəyi lakmusu göy, rəngsiz fenolftaleini isə moruğu rəngə boyayır.
2. Əsaslar turşularla qarşılıqlı təsirdə olurlar. Bu haqda neytrallaşma reaksiyaları bölməsində yazılıb.
3. Qələvilər turşu oksidləri ilə qarşılıqlı təsirə girirlər.
4. Qələvilər amfoter oksidlərlə qarşılıqlı təsirdə olurlar.
Axırıncı iki reaksiya üçün oksidlərin xassələri bölməsinə baxın.
5. Qələvilər suda həll olan duzlarla qarşılıqlı təsirdə olub əksər hallarda yeni duz və həll olmayan əsas əmələ gətirirlər. Bu haqda əsasların alınması bölməsində yazılıb.
6.Qələvilər amfoter xassəli metallarla (Be, Zn, Al və s.) qarşılıqlı təsirdə olur.
    2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2
7. Qələvilər bəzi qeyri-metallarla qarşılıqlı təsirdə olur.
    2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
8. Qələvilərin yağlara təsirindən (sabunlaşma) sabun alınır.
9. Suda həll olmayan əsaslar, qələvilərdən fərqli olaraq qızdırıldıqda suya və oksidə parçalanır. Bu haqda oksidlərin alınması bölməsində yazılıb. Ən davamsız əsaslar gümüş və civənin hidroksidləridir.
10. Amfoter hidroksidlər həm turşularla həm də qələvilərlə duz əmələ gətirir. Məsələn:
    Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
    Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]
    Alüminium-hidroksidi natrium-hidroksidlə əritdikdə metaalüminat əmələ gəlir:
    Al(OH)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2

 

 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png