Əsaslar aşağıdakı üsullarla alınır:
1. Aktiv metalların (Li, Na, K, Ca, Sr, Ba və s.) su ilə qarşılıqlı təsirindən.
    2Na + 2H2O → 2NaOH + H2;     Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
2. Qələvi və qələvi torpaq metalların (aktiv metallar) oksidlərinin su ilə qarşılıqlı təsirindən. Bu reaksiyalarla oksidlərin kimyəvi xassələri bölməsində tanış olmaq olar.
3. Metalların hidridlərinin su ilə qarşılıqlı təsirindən.
    NaH + H2O → NaOH + H2;     BaH2 + 2H2O → Ba(OH)2 + 2H2
4. Sənayedə natrium-hidroksid, kalium hidroksid kimi qələvilər NaCl və KCl duzlarının suda məhlullarının elektrolizindən alınır.
    2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2
5. Suda həll olmayan əsasları almaq üçün müvafiq metalın həll olan duzunun məhluluna qələvi əlavə edilir.
    CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + NaCl
Bu üsulla həll olan əsaslar reaksiya nəticəsində həll olmayan duz əmələ gəldikdə alına bilər:
    Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png