Adi şəraitdə oksidlər qaz (CO2, NO, SO2), maye (SO3) və bərk (bütün əsasi, amfoter oksidlər və bəzi turşu oksidləri - P2O5, SiO2) maddələrdir. Oksidlər müxtəlif rənglərdə olur: CuO - qara, Cu2O - qırmızı, CaO - ağ, HgO - sarı, Cr2O7 - yaşıl və s. Amfoter oksidlər bir qayda olaraq suda həll olmur.
1. Əsasi oksidlər turşularla qarşılıqlı təsirdə olub duz və su əmələ gətirirlər:
    CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O   
2. Aktiv metalların (qələvi və qələvi-torpaq metalları) oksidləri adi şəraitdə su ilə qarşılıqlı təsirdə olub qələvi əmələ gətirir:
    Na2O + H2O → 2NaOH
3. Turşu oksidləri qələvilərlə qarşılıqlı təsirdə olub duz və su əmələ gətirir:
    SO3 + 2KOH K2SO4 + H2O
4. Turşu oksidlərinin çoxu su ilə qarşılıqlı təsirdə olub turşu əmələ gətirir:
    SO3 + H2O H2SO4
5. Az uçucu turşu oksidləri çox uçucu turşu oksidlərini onların duzlarından sıxışdırıb çıxarır:
    CaCO3 + SiO2 CaSiO3 + CO2
6.Turşu və əsasi oksidlərin ümumi xassəsi onların bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olub du əmələ gətirməsidir:
    CaO + CO2 CaCO3
7. Amfoter oksidlər su ilə bilavasitə birləşmir, lakin həm turşu, həm də qələvilərlə qarşılıqlı təsirdə olur:
    Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
    Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]
    Alüminium oksidi qələvilərlə əritdikdə metaalüminatlar əmələ gəlir. Reaksiya ilə əsasların xassələri bölməsində tanış olmaq olar.
8. Bəzi oksidlər qızdırıldıqda asanlıqla parçalanır:
    2HgO 2Hg + O2;     2SO3 → 2SO2 + O2
9. Oksidlər reduksiyaedicilərlə qarşılıqlı təsirdə olurlar:
    SiO2 + 2Mg Si + 2MgO; CO2 + C → 2CO
10. Bəzi turşu oksidləri müəyyən turşularla qarşılıqlı təsirdə olurlar:
    SO2 + 2HNO3 H2SO4 + 2NO2
11. Bəzi oksidlər oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olur:
    2SO2 + O2 → 2SO3;     2NO + O2 → 2NO2
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png