Metal oksidlərini adlandırarkən metalın adı, sonra isə mötərizədə rum rəqəmi ilə oksidləşmə dərəcəsi göstərilir və nəhayət oksid sözü yazılır. Metal sabit valentlidirsə onun oksidləşmə dərəcəsi göstərilmir. Məsələn:
    CaO - kalsium oksid;    Al2O3 - alüminium oksid; Fe2O3 - dəmir (III) oksid
    Qeyri metalların oksidlərini həm bu qayda ilə, həm də Beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adlandırılır. Belə ki, əvvəlcə formuldakı birinci elementin indeksi latın dilində yazılır, elementin adı yazılır, sonra defis qoyulub oksigenin indeksi latın dilində yazılır və nəhayət oksid sözü yazılır. Məsələn:
    N2O5 - diazot-pentaoksid, CO - karbon-monooksid.
    Oksidlərin həmçinin təsadüfi adlarından da istifadə edilir. Məsələn, CO2 - karbon qazı, CO - dəm qazı, SO2 - kükürd qazı, SiO2 - qum (kvars), N2O - şənləndirici qaz.
    Oksidlərin quruluş formulları aşağıdakı kimidir:
    K - O - K, C = O, O = Al - O - Al = O
   
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png