Biri oksigen olmaqla iki elementdən ibarət olan mürəkkəb maddələrə oksidlər deyilir. Oksidlərdə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi -2 olur və o, ancaq başqa element atomları ilə birləşir. Məsələn:
    Na - O - Na
   Oksigen atomlarının öz aralarında rabitə yaratdığı iki elementli mürəkkəb maddələr peroksidlər adlanır. Peroksidlərdə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi -1 -dir. Məsələn:
    Na - O - O - Na - natrium peroksid; H - O - O - H - hidrogen peroksid.
    NaO2, KO2 superoksidləri və OF2 - birləşməsi oksid deyil. Hazırda He, Ne və Ar-dan başqa bütün elementlərin Oksigenli birləşmələri alınmışdır.
    Kimyəvi xassələrinə görə oksidlər duzəmələgətirməyən və duzəmələgətirən oksidlərə bölünür.
    Turşularla və ya əsaslarla adi şəraitdə qarşılıqlı təsirdə olmayan oksidlərə duzəmələgətirməyən oksidlər deyilir. Bu cür oksidlərə NO2, NO, CO, SiO və s. misal ola bilər. Duzəmələgətirməyən oksidlərə indeferent oksidlər də deyilir.
    Turşular və ya əsaslarla qarşılıqlı təsirdə olub, duz və su əmələ gətirən oksidlərə duz əmələgətirən oksidlər deyilir.
    Duzəmələgətirən oksidlər əsasi, turşu, amfoter və qarışıq oksidlərə bölünür.
    Hidratları əsaslara uyğun gələn və ya turşularla reaksiyaya daxil olaraq duz və su əmələ gətirən oksidlərə əsasi oksidlər deyilir:
    Li2O, Na2O, MgO, CaO, NiO, CuO və s.
    Hidratları turşulara uyğun gələn və ya əsaslarla reaksiyaya daxil olaraq duz və su əmələ gətirən oksidlərə turşu oksidləri və ya turşu anhidridləri deyilir:
    CO2, N2O3, P2O3, P2O5, C2O7, Mn2O7 və s.
    Şəraitdən asılı olaraq həm turşu oksidi, həm də əsasi oksid xassələri göstərən oksidlərə amfoter oksidlər deyilir. Onlara bəzi metalların əmələ gətirdikləri oksidlər aiddir: BeO, ZnO, SnO, Cr2O3, Al2O3, Fe2O3, SnO2 və s.
    Dövrlərdə oksidlərin xassələri əsasidən amfoterə, amfoterdən turşuyadək dəyişir (1-ci və 7-ci dövr istisnadır). Qruplarda əsas yarımqrup elementlərinin oksidlərinin əsasi xassələri yuxarıdan aşağıya doğru artır.
    Əgər metal bir neçə oksid əmələ gətirirsə, onun oksidləşmə dərəcəsi artdıqca oksidlərinin əsasi xassələri azalır; turşu xassələri artır. Məsələn, CrO - əsasi, Cr2O3 - amfoter, CrO3 - turşu oksididir.
    Hidratları eyni elementin iki müxtəlif təbiətli hidroksidinə uyğun gələn oksidlərə qarışıq və ya ikiqat oksidlər deyilir.
    Pb2O3 (PbO PbO2), Mn3O4 (2MnO MnO2), Fe3O4 (FeO Fe2O3) birləşmələri ikiqat oksidlərdir.
    Oksidlərin nomenklaturası
    Oksidlərin alınması
    Oksidlərin xassələri
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png