Energetik səviyyə və yarımsəviyyələrin elektronlarla tamamlanmasına dair faktiki ardıcıllığı müəyyən etmək məqsədilə rus alimi Kleçkovski empirik qayda irəli irəli sürmüşdür ki, buna əsasən energetik halları yaxın olan yarımsəviyyələrdən baş və orbital kvant ədədlərinin ədədi qiymətlərinin cəmi nisbətən az olan yarımsəviyyə daha əvvəl tamamlanmalıdır. Məsələn, 4s-yarımsəviyyə üçün n=4 və l=0 olduğundan n+l=4, 3d-yarımsəviyyə üçün isə n=3, l=2 olduğundan n+l=5 olur. Deməli, 3d-yarımsəviyyədən əvvəl 4s-yarımsəviyyə elektronla tamamlanmalıdır.
    Atomda baş və orbital kvant ədədlərinin ədədi qiymətlərinin cəmi eyni olan yarımsəviyyələr də mövcuddur: 4p və 3d-yarımsəviyyələr. Kleçkovski qaydasına görə bunlardan baş kvant ədədi kiçik olan yarımsəviyyə daha əvvəl dolmalıdır. Məsələn,
4f-yarımsəviyyə üçün n=4, l=3; n+l=7
5d-yarımsəviyyə üçün n=5, l=2; n+l=7, yəni əvvəl 4 f-yarımsəviyyə elektronlarla tamamlanır.
 
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png