Maddə kütləsinin saxlanması qanunu 1748-ci ildə rus alimi Lomonosov tərəfində nəzəri şəkildə kəşf edilib. Lomonosov özünün molekulyar-atomistik təsəvvürləri əsasında belə bir ümumi nəticəyə gəlmişdir: "... təbiətdə baş verən bütün dəyişikliklərdə hər hansı cisimdən nə qədər maddə alınırsa, eyni miqdarda maddə başqa cismə əlavə olunur. Deməli, bir yerdə materiya azalırsa, başqa bir yerdə əlavə olunur...". 1756-cı ildə dəqiq tədqiqat üsulları tətbiq etməklə Lomonosov təcrübə yolu ilə sübut etdi ki, kimyəvi çevrilmələrdə maddələrin ümumi çəkisi dəyişməyib olduğu kimi qalır.
    Beləliklə, Lomonosov kimyanın əsas qanunlarından biri olan kütlənin itməməsi qanununu kəşf etdi. 1789-cu ildə bu qanun Lomonosovdan xəbərsiz fransız kimyaçısı Lavuazye tərəfindən müəyyən edilmişdir. Bu qanun hazırda belə ifadə olunur: kimyəvi reaksiyaya daxil olan maddələrin kütləsi həmin reaksiyada əmələ gələn maddələrin kütləsinə hmişə bərabərdir.
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png