Fransız alimi Gey-Lüssak qaz halında maddələr arasında gedən kimyəvi reaksiyaları tədqiq edərkən, reaksiyaya daxil olan və reaksiya nəticəsində əmələ gələn qaz halındakı maddələrin həcmlərini eyni təzyiq və eyni temperaturda diqqətlə ölçmüşdür. Təcrübələr göstərmişdir ki, 1 həcm hidrogen 1 həcm xlorla birləşəndə 2 həcm hidrogen xlorid alınır, 2 həcm hidrogen və 1 həcm oksigen - 2 həcm su buxarı əmələ gətirir.
    Gey-Lüssak təcrübələrdən əldə etdiyi bu məlumatı ümumiləşdirərək aşağıdakı həcmi nisbətlər qanununu irəli sürmüşdür: dəyişməyən şəraitdə reaksiyaya daxil olan qaz halındakı maddələrin hacmlərinin bir-birinə və əmələ gətirdikləri qaz halındakı maddələrin həcmlərinə nisbətləri sadə tam ədədlərin nisbəti kimidir.
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png