Eyni şəraitdə (temperatur və təzyiq eyni olduqda) müxtəlif qazların bərabər həcmlərində bərabər sayda molekul olur.
    Eyni şəraitdə bərabər sayda müxtəlif qaz molekulları eyni həcm tutur. Normal şəraitdə (0 0C temperatur və təxminən 0,1 MPa təzyiqdə) istənilən qazın və ya qaz qarışığının 1 molunun həcmi təqribən 22,4 l olur.
    Qazların 1 molunun normal şəraitdəki (n.ş.) həcmi molyar həcm adlanır və VM-lə işarə olunur.
    Müxtəlif şəraitdə qazın molyar həcmi onun verilmiş həcminin verilmiş maddə miqdarına nisbəti kimidir: VM=V/ν
    Qazların normal şəraitdəki sıxlığı onun molyar kütləsinin molyar həcmə nisbətinə bərabərdir: ρ=M/VM
    Eyni həcmdə götürülmüş qazların sıxlıqları nisbəti, onların kütlələrinin nisbətinə bərabərdir: ρ12=m1/m2
    Eyni həcmdə  götürülmüş qazlardan birinin kütləsinin digərinin kütləsinə nisbəti, onların molyar kütlələri nisbətinə nisbətinə bərbərdir: m1/m2=M1/M2
    Bir qazın molyar kütləsinin digər qazın molyar kütləsinə olan nisbəti, birinci qazın ikinci qaza görə nisbi sıxlığı adlanır: D=M1/M2
    Qazların nisbi sıxlığı çox vaxt hidrogenə (M=2q/mol) və havaya (M=29q/mol) görə hesablanır.
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png