Kimyəvi tədqiqat zamanı müşahidə edilən hadisələri, eləcə də konkret halları izah etmək məqsədilə çoxlu sayda qanunauyğunluqlar müəyyən olunmuş, qaydalar, prinsiplər verilmiş və nəzəriyyələr irəli sürülmüşdür. Bunlar sayca çox olmaqla bərabər, elələri vardır ki, yalnız bir neçə konkret hala tətbiq oluna bilir. Lakin bizim məqsədimizə uyğun olaraq burada kimya elminin ən ümumi qanunları və qanunauyğunluqları verilmişdir:
    1. Atom-molekul təlimi
    2. Maddə tərkibinin sabitliyi qanunu
    3. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu
    4. Avoqadro qanunu
    5. Həcm nisbətləri qanunu
    6. Dövri qanun
    7. Termokimya qanunları
    8. Le Şatelye prinsipi
    9. Məhlulların fiziki-kimyəvi nəzəriyyəsi
    10. Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi
    11. Üzvi maddələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi
    12. Hibridləşmə nəzəriyyəsi
    13. Elektronların energetik səviyyələr üzrə paylanması qanunauyğunluqları
    14. Kütlələrin təsiri qanunu
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png