Metallik hal üçün xarakterik olan xassələrə malik iki və ya daha artıq metaldan, yaxud metaldan və qeyri-metaldan ibarət sistemlərə ərintilər deyilir.
    Ərintiləri almaq üçün metallar birlikdə əridilərək qarışdırılır və soyudulur.
    Bu üsulla ərintilə üç şəkildə - bərk məhlul, müxtəlif metalların kristallarının qarışığı və intermetallik birləşmələr şəklində alına bilər.
1. Bərk məhlul - metalların maye halda və bərkidikdən sonra bir-birində bərabər paylanması nəticəsində əmələ gəlir. Bu növ ərintilərə melxior (Cu+Ni), polad (Fe+C) və s. aiddir.
2. Müxtəlif metalların kristallarının qarışığı - metallar maye halda bir-birində istənilən nisbətdə qarışıb, soyudulduqdan sonra ayrılıqda kristallaşan zaman əmələ gəlir: Pb-Sn, Bi-Cd, Ag-Pb və s. ərintilər.
3. İntermetallik birləşmələr - metallar bir-birində həll olduqda onların atomlarnın öz aralarında reaksiyaya daxil olaraq əmələ gətirdiyi birləşmələrdir. Beləliklə, bürüncdə CuZn, CuZn3, Cu3Zn2 tərkibli birləşmələr, çuqunda isə Fe3C birləşməsi əmələ gəlir. Bu birləşmələr valentlik qanununa tabe olmur.
    Birinci və üçüncü şəkildə alınan ərintilər homogen, ikinci şəkildə alınan ərintilər isə heterogen sistemlərdir.
    Ərintilərin möhkəmliyi adətən onun tərkibinə daxil olan metalların möhkəmliyindən çox, ərimə temperaturu, parıltısı və elektrik keçiriciliyi isə az olur.
    Texnikada 5000-dən çox ərinti tətbiq olunur Onları müxtəlif əlamətlərə görə təsnif edirlər:
1. komponentlərin sayına görə (ikili, üçlü və s.);
2. quruluşuna görə (homogen, heterogen);
3. xarakterik xassələrinə görə (çətinəriyən, asanəriyən, istiyədavamlı, bərk, paslanmayan və s.);
4. ərintinin əsasını təşkil edən metala görə (qara, əlvan, nadir və s.)
    Yüngül ərintilərin əsas komponenti alüminium və maqneziumdur.
    Qara ərintilərin əsas komponeneti dəmirdir.
    Əlvan ərintilərin əsas komponenti misdir.
    Asanəriyən ərintilərin əsas komponenti bismut, qalay və qurğuşundur.
    Nəcib və nadir ərintilərin əsas komponenti gümüş, qızıl və platindir.
    Ən geniş yayılmış ərintilərdən olan polada müxtəlif legirləyici elementlər müxtəlif xassələr verir. Məsələn,
    Cr - bərklik və korroziyaya davamlılıq
    Si - turşuların təsirinə qarşı davamlılıq
    W - bərklik və istiyə qarşı möhkəmlik
    Ti - istiyə davamlılıq, mexaniki möhkəmlik, korroziyaya davamlılıq.
   
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png