Metallar ümumi fiziki xassələrə malikdirlər. Bu, kristaldakı metal rabitəsinin vahid təbiəti ilə əlaqədardır.
    Metalların ümumi fiziki xassələri aşağıdakılardır: 1. plastiklik; 2. metal parıltısı; 3. yüksək istilik və elektrik keçiriciliyi.
1. Plastiklik - kristalın ayrı-ayrı ion laylarını aralarındakı rabitə qırılmadan, bir-birinə nisbətən yerdəyişmələrinin nəticəsidir.
Metalların plastikliyi Au-Ag- Cu-Sn-Pb-Zn-Fe sırası üzrə azalır.
2. Metal parıltısı metaldakı sərbəst elektronların işıq şüasını güclü əksetdirməsinin nəticəsidir.
3. Metalların yüksək istilik və elektrik keçiriciliyi kristal qəfəsində səbəst elektronların yerdəyişməsi ilə əlaqədardır.
    Sonuncu iki xassə Hg-Ag istiqamətində təqribən eyni ardıcıllıqla artır:
    Hg, Pb, Fe, Zn, Mg, Al,. Au, Cu, Ag
    Lakin bəzi fiziiki xassələrinə, məsələn sıxlığına, bərkliyinə, ərimə temperaturuna görə metallar bir-birindən xeyli dərəcədə fərqlənir. Belə ki, bu xassələr metalların fərdi xassələrindən - kütləsindən, nüvəsinin yükündən, metal rabitəsinin davamlılığından və s. asılıdır.
    Civə və fransiumdan (tər(Fr)=18 0C) başqa bütün metalar adi temperaturda bərk maddələrdir. Ən asanəriyən metal civə (tər(Hg)=-39 0C), ən çətinəriyən isə volframdır (tər(W)=3390 ). 1000 0C-dən yuxarı temperaturda əriyən metallar çətinəriyən, 1000 0C-dən aşağı temperaturda əriyən metallar isə asanəriyən metallardır.
    Sıxlığına görə metalların ən yüngülü litium (ρ= 0,53 q/sm3), ən ağırı osmiumdur (ρ= 22,6 q/sm3). Sıxlığı 5 q/sm3-dən böyük olan metallar ağır metallar (Zn, Fe, Cu, Hg, Ag, Pt və s.), kiçik olanlar isə yüngül metallardır (Li, Na, Mg, Al və s.).
    Keçid metallarının (d-elementlər) sıxlığı, qaynama və ərimə temperaturları digər metallara (s-elementlər) nisbətən yüksəkdir. Bu, onlarda metal rabitəsinin yaranmasında çoxlu sayda elektronların iştirakı ilə  əlaqədar rabitənin daha davamlı olması ilə izah olunur.
    Bərkliyinə görə ən bərk metal xrom, ən yumşaq metallar isə qələvi metallardır (Na, K, Rb, Cs və s.).
    Texnikada metalları aşağıdakı qruplara bölürlər:
1. Qara metallar: Fe, Mn, Cr və onların ərintiləri
2. Əlvan metallar: Al, Mg, Ca, Cu, Pb, Sn, Zn və s.
3. Nadir metallar: Li, Be, V, Mo, W və s.
4. Qiymətli metallar: Pt, Au, Ag, İr, Os, Pd və s.
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png