Elementlərin yer qabığında miqdari yayılmasının tədqiqi ilə ilk dəfə amerika alimi Klark məşğul olmuşdur. O, 50-yə qədər elementin yer qabığında faizlə yayılmasını hesablamışdır.
    Elementlərin yer qabığında yayılma xarakteri və qanunauyğunluqları ilə  geokimya elmi məşğul olur. Yer qabığı məhfumu altında adətən dəniz səthindən 16-40 km dərinlikdə olan bərk hissə (litosfer), planetimizin su örtüyü (hidrosfer) və hava örtüyünün aşağı hissəsi (atmosfer) nəzərdə tutulur.
    Yer qabığının kütləcə yarısını təkcə oksigen təşkil edir. Ümumiyyətlə yer qabığında ən çox yayılmış elementlər bunlardır: O - 49,1%, Si - 26,0%, Al - 7,5%, Fe - 4,2%, Ca - 3,2%, Na - 2,4%, K - 2,3%, Mg - 2,3%, H - 1,0%, Ti - 0,9%.
    Kimyəvi elementlərin bir qrupu ümumi ad ilə "nadir elementlər" adlandırılır. Nadir element dedikdə, yer qabığında miqdarı adi elementlərdən xeyli az olan və xassələrinin lazımi dərəcədə öyrənilməməsi ilə əlaqədar olaraq, tətbiqi məhdud çərçivədə olan elementlər nəzərdə tutulur: Li, Be, Ga, Ge, V, Se, Re, Rb, Sr, Sc, Kr, Nb, Te, Cs, İn, Hf, Ta, Y, Tl, La və lantanoidlər.
    Nadir elementlərin siyahıssı sabit qalmayaraq tədricən dəyişir, yəni istehsalı və tətbiqi genişləndikcə onlar adi elementlər qrupuna keçir.
    Elementlərin yer qabığında yayılma xarakteri ilə əlaqədar olaraq, səpələnmiş elementlər termini də meydana çıxmışdır. "Səpələnmiş elementlər" elə elementlərdir ki, onlar təbiətdə özlərinin məxsusi minerallarına malik olmayaraq, cüzi miqdarda başqa geniş yayılmış elementlərin minerallarının tərkibinə daxil olur. Beləliklə həmin elementlər yer qabığında sanki səpələnir.
    Səpələnmiş elementlər başqa elementlərin təbii birləşmələrində izomorf qatışıq şəklində paylanır. Başqa sözlə, geniş yayılmış elementi birləşməsinin kristal şəbəkəsində qismən əvəz edir. Lakiin belə izomorf əvəzetmə yalnız bir-birini əvəz edən ion və atomlar arasında müəyyən kristallokimyəvi oxşarlıq olduqda baş verir. Məsələn, qızıl və gümüş, rubidium və sezium, germanium və silisium izomorf elementlərdir.
    Elementlərin canlı orqanizmdə yayılma xarakterinin öyrənilməsi ilə biogeokimya məşğul olur. İndiyə kimi canlı orqanizmdə 70-dən artıq elementin mövcudluğu müəyyən edilmişdir. Canlıı orqanizmdə müşahidə edilən elementlər öz miqdari xarakteristikaına görə üç əsas qrupa bölünür:
    Makroelementlər. Buraya miqdarı 0,001%-dən artıq olan elementlər daxil edilir. Bu elementlər canlı orqanizmin təxminən  98%-ni təşkil edir.
    Mikroelementlər. Bu elementlərin miqdarı 0,001-0,000001% həddində olur.
    Ultramikroelementlər. Bu elementlərin miqdarı 0,000001%-dən artıq olmur.
    Orqanizmdə O, C, H və N daha çox yayılmışdır. Bu dörd elementin orqanizmda atomlarının say faizi H- 63%, O- 25,5%, C- 9,5%, N- 2% kimidir.
    Kosmosda isə ən çox yayılan elementlər Hidrogen  və Heliumdur.
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png