Kimyəvi element nüvəsinin yükü eyni olan atom növüdür. Kimyəvi elementlərin sayı haqqında yalnız onu demək olar ki, hal-hazırda 110-dan çox element mövcuddur. Bu say əlbəttə ki, artmaqdadır.
    Elementlərin istər yer qabığında istərsə də kainatda yayılması müxtəlifdir. Belə ki, oksigenin yer qabığında kütləsi 49,1 %, silisiumun kütləsi 26 %, alüminiumun kütləsi isə 7,5 % təşkil edir. Ümumiyyətlə yer qabığında kütləcə yayılmasına görə ilk 10 yeri tutan elementlər bütün elementlərin kütləcə 99 %-ni təşkil edir.
   Elementlərin yayılma miqdarına görə təsnif olunduğu qruplardan biri nadir elementlər adlandırılır. Bundan başqa səpələnmiş elementlər anlayışı da elementlərin yer qabığında yayılma xarakteri ilə əlaqədar olaraq meydana gəlmişdir.
    Elementlər metallar, qeyri-metallar, amfoter (ikili xassəli) elementlər kimi qruplara təsnif olunur. Bundan başqa elementlərin daha böyük bölgüsü onların təbiətdə tapılmasına və süni yolla əldə edilməsinə əsaslanır. Belə ki, məlum elementlərin təxminən 90-ı təbii, qalanları isə süni elementlər hesab olunur.
    Elementlərin xassələrinə görə qruplaşdırılmasının ən mükəmməl variantı isə D.İ.Mendeleyev tərəfindən yaradılmış dövri sistemdir.
    Elementlər kimyəvi işarələrlə göstərilir. Elementin latınca adının ya ilk, ya da ilk və sonrakı hərflərindən biri kimyəvi işarə kimi qəbul edilmişdir. Məsələn, latınca adı Hydrogenium adlanan hidrogen - H, Nitrogenium adlanan azot isə - N kimi işarə olunur.
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png