Duzların məhluldan kristallaşması zamanı bir çox hallarda tərkibində müxtəlif sayda su molekulu olan kristallar çökür. Duzların belə kristallarında iştirak edən su - kristallaşma suyu, tərkibində kristallaşma suyu olan kristallar isə kristalhidratlar adlanır.
    Kristalhidratların formulları yazılarkən, onların bir molekulunun payına düşən su molekullarının sayı göstərilir. Məsələn, CuSO4 5H2O.
    Kristalhidratların közərdilməsi zamanı kristallaşma suyu ayrılır və susuz duz qalır. Kristallaşma suyunun ayrılması suyun qaynama temperaturuna nisbətən daha yüksək temperaturda (əsasən, 150-250 0C) baş verir. Bu, kristallaşma suyu ilə duz molekulu arasında müəyyən qarşılıqlı kimyəvi təsirin olması ilə əlaqədardır.
    Susuz duzdan kristalhidratın əmələ gəlməsi prosesi həmişə istilik ayrılması ilə gedir.
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png