Keçirilmə reaksiyalarında atom və ya atom qrupları bir quruluş vahidindən digərinə keçir.
     
    AB + BC → A + B2C
    A2B + 2CB2ACB2 + ACB3
   
    Məsələn,
  
    2AgCl + SnCl2 →  2Ag + SnCl4
 
    Bu tipreaksiyalar həmişə oksidləşmə-reduksiya xarakterli olur.
   
    H2O + 2NO2 → HNO3 + HNO2
    
    Keçirilmə reaksiyaları əvəzetmə reaksiyalarının müəyyən forması olub mexanizmi ilə ondan fərqlənmir.
   
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png