Mürəkkəb maddəni təşkil edən atomlardan birini və ya bir neçəsini digər maddə atomlarının əvəz etməsi ilə gedən reaksiyalara əvəzetmə reaksiyaları deyilir.
    A + BC → AB + C
    Bəsit və mürəkkəb maddələr arasında gedən bütün əvəzetmə reaksiyaları oksidləşmə-reduksiya tiplidir.
    2Al + Fe2O3 → 2Fe + Al2O3
    Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
    2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2
    Bu cür reaksiyalarda daha aktiv metal elektronlarını daha az aktiv metal və ya hidrogen atomuna verir.
    Bəzi əvəzetmə reaksiyaları oksidləşmə dərəcələrinin dəyişməməsi ilə gedir:
    Bu cür reaksiyalar, adətən iki mürəkkəb maddə arasında gedir. Belə reaksiyalara misal olaraq silisium-dioksidlə oksigenli turşuların duzlarının reaksiyalarını göstərmək olar:
    CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2
    Ca2(PO4)2 + SiO2 →  CaSiO3  + P2O5
   
   
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png