Homogen sistemlərdə gedən kimyəvi reaksiyala homogen reaksiya, heterogen sistemlərdə gedən kimyəvi reaksiyalar isə heterogen reaksiya adlanır.
    Homogen reaksiyalar bircinsli mühitdə, yəni qazlar qarışığında və birfazalı maye məhlullarda gedir:
    H2(q) + F2(q) → 2 HF(q)
    NaOH(məh) + HCl(məh) → NaCl(məh) + H2O(m)
   
    Heterogen reaksiya iki və ya daha artıq fazanın bölgü səthində gedir. Çünki reaksiyaya daxil olan maddələrin molekullarının toqquşması yalnız səthdə mümkündür. Buna görə heterogen reaksiyanın sürətinin artmasına səht böyüklüyü, başqa sözlə, bərk maddənin xırdalanma (dirsperslik) dərəcəsi böyük təsir göstərir.
    Məsələn,

    CO2(q) + NaOH(məh)  → NaHCO3(məh)  

 

    C(b) + O2(q)  → CO2(q)

 

    Fe(OH)3(b) + 3HCl(məh) → FeCl3(məh) + 3H2O(m)

   

    Na2CO3(b) + H2O(m) + CO2(q) → 2NaHCO3(b)

   
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png