Kimyəvi rabitə - atomların iki və ya çoxatomlu kimyəvi davamlı sistem əmələ gətirməklə qarşılıqlı təsiridir. Kimyəvi rabitə maddənin xassələrini və quruluşunu müəyyən edən əsas amillərdəndir.
    Müasir elm kimyəvi rabitənin elektron təbiətli olduğunu isbat edir. Bu o deməkdir ki, kimyəvi rabitə valent elektronlarının iştirakı ilə yaranır. Lakin müxtəlif kimyəvi birləşmələrdə kimyəvi rabitələrin əmələgəlmə mexanizmi və təbiəti eyni olmur. Bu müxtəliflik kimyəvi rabitələrin təsnif edilməsi zərurəti yaradır.
    Beləliklə, kimyəvi rabitə aşağıdakı tiplərə ayırd edilir:
    Kovalent
    İon
    Metal
    Hidrogen
    Koordinativ
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png