Qarışıqlardan maddələrin ayrılması müxtəlif üsullarla aparılır.
    Homogen qarışıqlardan maddələr aşağıdakı üsullarla ayrılır:
1. Buxarlandırma üsulu məhlulda, əsasən, bərk maddə həll olmuş halda olduqda istifadə edilir; xörək duzunu sudan ayırdıqda.
2. Kristallaşdırma üsulu, əsasən, maddələrin təmizlənməsində istifadə edilir və maddənin həll olmasının temperaturdan asılılığına əsaslanır. Bu üsulda qarışığı suda həll etdikdən sonra məhlulun suyu qismən buxarlandırılır və alınan yeni qatı məhlul soyudulduqda təmizlənən maddə kristallar şəklində çökür; şəkərin təmizlənməsi.
3. Distillə üsulu, əsasən, bir-birində həll olmuş maye maddələrin qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanır: su ilə spirt qarışığının ayrılması.
4. Xromotoqrafiya üsulu qarışığı təşkil edən ayrı-ayrı maddələrin digər maddənin (kömürün) səthində müxtəlif sürətlə udulmasına əsaslanır.
    Heterogen qarışıqların ayrılması:
1. Durultma üsulu
a) müxtəlif sıxlıqlı və suda həll olmayan maddələrdən əmələ gəlmiş qarışıqların ayrılmasında: dəmir tozu və oduncaq kəpəyi kimi;
b) suda müxtəlif sürətlə çökən maddələrdən əmələ gəlmiş qarışıqların ayrılmasında: qum və gil kimi;
c) müxtəlif sıxlıqlı və bir-birində az həll olan maddələrdən əmələ gəlmiş qarışıqların ayrılmasında istifadə olunur: neftlə su kimi.
2. Süzmə üsulu suda həll olan və həll olmayan maddələrdən əmələ gəlmiş qarışıqların ayrılmasında istifadə edilir; xörk duzu və qum kimi.
3. Maqnitlə təsir etmə üsulu maqnitləşmə qabiliyyəti olan maddələrin digər maddələrlə qarışığından ayrılmasında istifadə edilir; dəmir və kükürd tozu kimi.
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png