Sabit fiziki xassələrə malik olan maddələrə saf maddələr deyilir.
    Məsələn, distillə suyu, sublimə edilmiş yod saf maddələrdir, çünki su 100 0C-də qaynayır, yod isə 113,5 0C-də əriyir.
    İki və ya daha artıq saf maddədən ibarət olan sistemlərə qarışıqlar deyilir.
    Hava, dəniz suyu, şəkərin suda məhlulu, tunc, süd, toz və s. qarışıqlardır.
    Qarışıqlar bircinsli (homogen) və müxtəlifcinsli (heterogen) olur. Homogen qarışıqların hissəciklərini nə gözlə, nə də optik cihazlarla görmək olmur. Heterogen qarışıqlarda isə bu mümkündür. Hava, səkərin suda məhlulu, etil spirtinin suda məhlulu, bürünc ərintisi homogen qarışıqdır. Süd, tüstü, duman heterogen qarışıqdır.
    Qarışıqların tərkibi dəyişkən, saf maddələrin tərkibi isə əsas etibarilə sabit olur.
    Qarışıqların tərkibinə daxil olan maddələr öz fərdi xassələrini saxladığı halda saf maddəni əmələ gətirən maddələr saxlamır.
    Qarışıqları fiziki üsullarla tərkib hissələrinə ayırmaq olur, saf maddələri isə yox.
    Qarışıqların əmələ gəlməsi çox hallarda istilik effekti ilə müşayət olunmur, saf maddələr isə ya istiliyin udulması ya da ayrılması ilə müşayət olunan reaksiyalarda alınır.
    Qarışıqların fiziki xassələri dəyişkən olur.
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png