Oksidləşmə dərəcəsi molekulda hər bir atomun payıa düşən şərti yükdür. Oksidləşmə dərəcəsinin ədədi qiyməti birləşmədə daha yüksək elektromənfiliyi olan atoma keçmiş və ya ona tərəf "yerini dəyişmiş" kimyəvi əlaqənin  elektron cütlərinin sayı ilə müəyyən olunur.
    Oksidləşmə dərəcəsi müsbət, mənfi və sıfır qiymətlər alır. Elektron cütü yaxınlaşan atom mənfi, uzaqlaşan atom isə müsbət yüklənir. Elektron cütü eyni növ atomlara mənsub olduqda onlar arasında bərabər "paylanır" və onların yükləri dəyişmir.
    Bütün bəsit maddələrdə atomların oksidləşmə dərəcəsi sıfra bərabərdir.
    Birləşmələrdə hər bir elementin oksidləşmə dərəcəsi aşağıdakı qaydada təyin olunur:
1. Flüorun oksidləşmə dərəcəsi (OD) bütün birləşmələrdə -1-dir.
2. Hidrogenin OD-si metal hidridləri (KH, CaH2 və s.), SiH4, BH3-də -1, qalan birləşmələrdə isə +1-dir.
3. Qələvi metallar birləşmələrdə +1, Qələvi-torpaq metallar isə +2 OD göstərir.
4. Oksigenin OD-si F2O-da +2, poeroksidlərdə (H2O2) -1, qalan birləşmələrdə -
-dir.
5. Birləşmələrdə atomların OD-lərinin cəbri cəmi sifra bərabərdir.
6. Biratomlu ionun OD-si onun yükünə bərabərdir.
7. Çoxatomlu ionun OD-si ionun yükünə bərabərdir.
    Elementin ən yüksək müsbət oksidləşmə dərəcəsi həmin elementin dövri sistemdəki qrupunun nömrəsinə bərabərdir.
    Oksidləşmə dərəcəsinin qiyməti ionun yükündən fərqli olaraq elementin işarəsinin üstündə yazılır və əvvəl yükün işarəsi sonra qiyməti göstərilir.
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png