Katalizatorların təsiri ilə reaksiyanın sürətinin dəyişməsi hadisəsi kataliz adlanır.
    Kataliz terminini elmə Berselius daxil etmişdir. O vaxt əsasən parçalanma reaksiyalarına fikir verildiyindən, kataliz, xüsusən həmin növ reaksiyalar timsalında öyrənilirdi. Bununla əlaqədar olaraq, kataliz termini yunan sözü olan "katalyuzis" sözündən götürülmüşdür ki, bu da "dağılma, parçalanma" mənasını verir.
    Müasir təsəvvürlərə əsasən elə maddələr katalizatorlar adlandırılırlar ki, onlar prosesin aralıq mərhələlərində özlərinin müəyyən iştirakı hesabına kimyəvi reaksiyanın sürətini məqsədəuyğun şəkildə dəyişdirir, lakin sonunda kimyəvi tərkib və miqdarca dəyişməz qalır, başqa sözlə özünün ilkin halına bərpa olunur.
    Katalizator reaksiyanın sürətinin yalnız artırılmasına deyil, həmçinin azaldılmasına da səbəb ola bilər. Birinci növ katalizatorlar müsbət, ikinci növ katalizatorlar mənfi katalizatorlar adlanır.
    Bəzən eyni bir katalizator bir reaksiya üçün özünü müsbət, digər bir reaksiya üçün mənfi katalizator kimi aparır.
    Mənfi katalizatorlar texnikada antioksidantlar, antidetonatorlar, ingibitorlar (metalların korroziyasına qarşı) kimi istifadə olunur.
    Reaksiyaya daxil olan maddələrlə katalizatorun əmələ gətirdiyi sistemin xarakterindən asılı olaraq, kataliz homogen və ya heterogen ola bilər.
    Homogen katalizdə reaksiyaya daxil olan maddələrlə katalizator maddəsi eyni faza təşkil edir.
    Heterogen katalizdə katalizator ayrıca bir faza əmələ gətirir, yəni katalizator maddəsi ilə reaksiyay daxil olan maddələr arasında səth bölgüsü olur. Heterogen katalizdə katalizatorun səth xarakteristikası başlıca rol oynayır. Bərk katalizatorlar daha böyük səthə malik olduqda daha aktiv olur.
    Müəyyən edilmişdir ki, reaksiyanın sürətinə katalizatorun bütün səthi deyil, yalnız müəyyən aktiv mərkəzləri təsir göstərir (Teylor 1926). Həmçinin belə fikir irəli sürülmüşdür ki, aktiv mərkəzlər kristallik şəbəkənin heterogen sahələrindən ibarətdir (Roginski, 1930). Katalizatorun aktivliyi, adətən, ona başqa maddələrin az miqdarını əlavə etdikdə artır. Belə maddələr promotorlar adlanır.
    Bəzi maddələr katalizator maddəsi ilə nisbətən davamlı birləşmə əmələ gətirir və nəticədə onun aktiv mərkəzlərini sıradan çıxarır. Bu hadisə katalizatorun zəhərlənməsi adlanır.
    Biokatalizatorlar - fermentlər xüsusən yüksək spesifikliklə xarakterizə olunur.
Orqanizmin katalizatorları təbii katalizatorlar olub, fermentlər və ya enzimlər adlanır.
    Biokatalizatorlar adi katalizatorlara nisbətən daha güclü təsirə malikdir. Belə ki, biokatalizatorlar orqanizmdə gedən kimyəvi reaksiyaları on min, yüz min dəfələrlə sürətləndirir.
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png