Maddələri bir-birindən fərqləndirən və ya onların arasındakı oxşarlığı müəyyən edən əlamətlərə xassə deyilir.
    Maddələrin xassələri iki cür olur: fiziki xassə və kimyəvi xassə.
    Maddənin mühüm fiziki xassələri aşağıdakılardır: 1.aqreqat halı; 2.rəngi; 3.sıxlığı; 4.istilik keçiriciliyi; 5.elektrik keçiriciliyi; 6.ərimə və qaynama temperaturu.
    Maddənin iyi və dadı da fiziki xassələrinə aid edilir
   Maddə tərkibinin dəyişməsinə və bir maddənin digər maddəyə çevrilməsinə  səbəb olmayan hadisələrə fiziki hadisələr deyilir.
    Fiziki hadisələr zamanı madənin aqreqat halı, forması və s. dəyişir. Suyun donması və buxarlanması, neftin fraksiyalara ayrılması, qarışıqlardan saf maddələrin ayrılması, sublimasiya fiziki hadisələrdir
 
 
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png