Kimyanın, kimyəvi reaksiyalarda alınan istilik effektlərinin miqdarca müəyyən edilməsi ilə məşğul olan bölməsinə termokimya deyilir.
    Termokimyəvi rəqəmlər həzəri və tətbiqi kimyanın bir çox vacib məsələlərinin həllində əsas rol oynayır. Termokimyəvi rəqəmlərdən həmçinin atomlar və molekullar arası rabitə enerjisinin hesablanması, birləşmələrin reaksiya qabiliyyətinin  və kimyəvi proseslərin getmə istiqamətinin əvvəlcədən müəyyən edilməsi kimi mühüm problemlərin həllində istifadə olunur.
    Termokimya canlı orqanizmdə gedən proseslərin energetik xarakteristikası nöqteyi nəzərindən daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
    Bütün termokimyəvi hesablamaların əsasını enerjinin itməməsi qanununun nəticələri olan termokimya qanunları təşkil edir.
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png