α- şüalar helium nüvəsindən (2He4) ibarətdir. Odur ki, bu zərrəciklərin yükü müsbət, yük ədədi 2, kütlə ədədi isə 4-dür. α- zərrəciklər elektrik və maqnit sahələrində zəif meyl edirlər. α- şüalar ən az nüfuzetmə qabniliyyətinə malikdir. qalınlığı 0,1 mm olan kağız təbəqə onları keçirmir.
    β- şüalar kütləsi elektronun kütləsinə bərabər olan zərrəciklərdən ibarətdir. Bu zərrəciklər işıq sürətinə yaxın sürətlə hərəkət edən pozitronlar və elektronlar olub, müvafiq olaraq müsbət və mənfi yükə malikdirlər. Maqnit sahəsində çox meyl edirlər. Maddələrdən keçən zaman β- şüalar xeyli az udulur. Yalnız bir neçə mm qalınlıqdakı alüminium lövhə onları tam udur.
    γ-şüalar ən çox nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir. Hətta 1 sm qalınlıqlı qurğuşun lövhə onlar üçü keçilməz sədd deyil. Maqnit sahəsində meyl etmirlər. Onlar neytral elektromaqnit şüalanmadan ibarətdir. Onların kvantı sükunət kütləsinə malik deyil. Dalğa uzunluğu 10-10   -  10-13  m arasında olan qısa dalğalardan ibarət olduğu üçün rentgen şüalarından (x-süalar) yüz dəfələrlə daha artıq enerjiyə malikdirlər.
   
   
 
[Əvvəlki səhifə]
wp1300827f.png
wp3ec14c60.png
wp5368f8cb.png